Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
HOME PARTENERI CURSURI EVALUARE EVENIMENTE ACHIZIŢII REZULTATE CONTACT
 

Primăria oraşului Murgeni


Adresa poştală: Murgeni, judeţul Vaslui, cod poştal 737370, e-mail: primariamurgeni@yahoo.com

Persoană de contact:

Panica Jenică – primar


Descrierea activităţii partenerului:

Primăria oraşului Murgeni reprezintă o autoritate locală care dispune de un centru social de sprijin pentru membrii grupurilor vulnerabile cu o capacitate de 30 de locuri realizat in anul 2007 cu finantare din fonduri PHARE. Totodata are experienţa în promovarea acţiunilor în domeniul dezvoltării formelor diversificate de agricultură.

Murgeni este o comunitate situată în nord-estul României, în judeţul Vaslui, Moldova. A fost declarat oraş în decembrie 2003. Populaţia este formată majoritar din români, dar este prezentă şi o însemnată comunitate de etnie rromă (aproximativ 38%). Din această cauză, numărul persoanelor care primesc ajutor social (450-460 de persoane lunar) este mai mare ca în alte comune.

Industria e aproape inexistentă deoarece s-au închis 98% din unitaţile industriale din oraş ceea ce a dus la creşterea numărului de şomeri, în prezent fiind 2240 şomeri din care 35% sunt femei.

Obiectivele turistice sunt formate din biserici de lemn vechi de 300-400 de ani şi de lunca şi terasele Prutului şi ale râului Elan. Beneficiind de soluri fertile, Murgeni are un potenţial uriaş pentru dezvoltarea agriculturii. Suprafaţa agricolă totală reprezită 82% din suprafaţa comunităţii, iar teren arabil în jur de 65%.

Exploataţia piscicolă Cârja este una dintre cele mai mari crescătorii de crap din judeţul Vaslui cu o suprafaţă totală de peste 1000 ha, format din 3 ferme piscicole localizate în zona satului Cârja între râurile Prut şi Elan.

Echipa implicată în proiect:


Echipa de proiect este o echipa puternică ce are capacitatea de a direcţiona realizările individuale spre obiectivele organizaţionale ale proiectului ajungând la rezultatele dorite ce constau în constituirea structurilor de sprijin, respectiv a centrelor de resurse pentru economia sociala şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor contribui la o dezvoltare durabilă şi creşterea calităţii vieţii.

Echipa partenerului naţional 1 este alcătuită din profesionişti cu abilităţi complementare care împărtăşesc acelaşi scop, un set de standarde de performanţă şi au aceeaşi abordare a muncii:  Oprea Emanuela – coordonator proiect, Panica Bogdan – asistent social „Primaria Murgeni?, Codiţă Cătălin – economist, Otel Lilica – Medic specialist boli interne, manager Spitalul de Psihiatrie Murgeni, Placinta Madalina – profesor limba franceza „Grup Scolar Agricol? Murgeni.

Ceea ce ne-a adus împreuna este viziunea comună asupra perspectivelor şi obiectivelor, dorinţa şi necesitatea de a elimina excluziunea socială şi profesională a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile din zona de dezvoltare nord-est prin crearea de locuri de muncă stabile şi auto-finanţate în Murgeni, un oraş în care industria este aproape inexistentă şi numărul de şomeri în continuă creştere.
Societatea pentru Părinţi şi Copii SCOP Timişoara


Adresa poştală: Str. Gelu, nr. 30, Timişoara, tel.: 0256/ 294403

Persoană de contact:

Iagos Laszlo, director executiv


Descrierea activităţii partenerului:
Societatea pentru Copii şi Părinţi este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1996.

Misiunea organizaţiei SCOP este creşterea calităţii vieţii copilului, femeii şi familiei.

Principalele obiective sunt: promovarea unor schimbări în concepţia educativă şi atitudinea părinţilor faţă de copii, cu accent pe prevenirea abuzului, neglijării şi abandonului, iniţierea unor proiecte de sprijin şi integrare socială în favoarea categoriilor de tineri defavorizaţi, iniţierea unor intervenţii la nivel şcolar şi social privind prevenirea abuzării copilului în şcoală şi familie, cât şi pentru prevenirea traficului de fiinţe umane în rândul tinerilor, organizarea unor servicii de prevenire a violenţei domestice şi urgenţă în situaţia femeilor abuzate în cadrul familiei, iniţierea unor acţiuni de promovare a unei politici şi legislaţii de protecţie a familiei, femeii şi copilului, desfăşurarea unor activităţi de formare profesională privind intervenţiile la nivelul copilului şi a familiei în comunitate, oferirea de expertiză şi consultanţă altor organizaţii neguvernamentale şi structuri guvernamentale implicate în diverse intervenţii la nivelul copilului şi a familiei în comunitate şi iniţierea unor servicii de educaţie şi consiliere parentală.

Principalele activităţi şi servicii desfăşurate în prezent sunt:

Centrul de Resurse pentru tineri Effata din Timişoara: are ca obiectiv principal sprijinirea tinerilor dezavantajaţi din Timişoara şi judeţul Timiş prin dezvoltarea de activităţi şi programe destinate integrării socio-profesionale.

Centrul de Zi "Căsuţa Minunată" din Jimbolia: funcţionează din 2007 şi are ca obiectiv principal prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului de vârstă mică prin oferirea de servicii alternative părinţilor cu copii de 2, 3 ani din Jimbolia.

Centrul de tip after-school din Timişoara: destinat prevenirii abandonului şolar în rândul copiilor din familii dezavantajate socio-economic din cartierul Iosefin.

 Reţeaua tinerilor voluntari care luptă împotriva traficului de persoane: funcţionează la nivel judeţean şi are a scop prevenirea traficului de persoane în rândul tinerilor din judeţul Timiş, prin metoda educaţiei de la egal la egal.

Echipa implicată în proiect:

În cadrul organizaţiei SCOP lucrează profesionişti din domeniul ştiinţelor sociale, după cum urmează: 4 asistenţi sociali, 1 psiholog şi 1 profesor.

Specialiştii organizaţiei au toţi mai mult de 5 ani experienţă în domeniul serviciilor sociale oferite diferitelor categorii de beneficiari ca: tineri aflaţi în situaţii vulnerabile, copii cu risc de abandon şcolar, copii de vârstă mică proveniţi din familii dezavantajate socio-economic, copii aflaţi în situaţii de a fi abuzaţi sau neglijaţi, părinţi cu copii de vârstă mică aflaţi în situaţii de criză.

Echipa de specialişti a organizaţiei SCOP desfăşoară atât programe de prevenire în domenii ca: traficul de persoane, consumul de droguri, infecţia HIV/SIDA, abuzul de orice fel asupra copilului, abandonul şcolar, cât şi programe de intervenţie în domenii ca: abuzul şi neglijarea copilului, violenţa în familie, familia aflată în situaţie de criză şi integrarea socio-profesională şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă a tinerilor proveniţi din centre de plasament sau familii vulnerabile.

Principiile şi funcţiile echipei de specialişti SCOP sunt:

- furnizarea unui suport specializat persoanelor sau grupurilor care traversează perioade de criză;

- dezvoltarea mecanismelor de refacere a capacităţilor proprii de recuperare şi reintegrare a celor aflaţi în dificultate;

- oferirea suportului pentru evitarea marginalizării/excluziunii sociale;

- mobilizarea resurselor colectivităţii/familiei şi parteneriat cu acestea;

- iniţierea unor parteneriate locale care să vizeze şi problemele sociale;

- asigurarea unui nivel profesionalizat în oferirea serviciilor de asistenţă socială;

- deschiderea spre perfecţionare a procedurilor de lucru şi încorporării noilor tehnici şi cunoştinţe în munca de asistenţă socială.

 Echipa de specialişti ai organizaţiei SCOP respectă dreptul beneficiarilor de servicii sociale la demnitate, valorifică fiecare persoană, tratând-o ca pe o fiinţă raţionala, posesoare a unor drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă oricând să îşi controleze propria 


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca


Adresa poştală: Calea Mănăştur Nr. 3-5, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, Cod 400372 http://www.usamvcluj.ro/

Persoană de contact:

Prof. dr. Radu SESTRAŞ, rsestras@yahoo.co.uk
Asistent dr. Cristina Bianca POCOL, jp_cristina@yahoo.com


Descrierea activităţii partenerului:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu peste 140 de ani în urmă, în octombrie 1869.

USAMV Cluj-Napoca este una din cele mai reputate universităţi ale României. Ea face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din România şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia Universităţilor Europene, fiind evaluată de către aceasta în anul 2003.

În universitate se pregătesc specialişti prin studii de licenţă, masterat şi doctorat în toate domeniile ştiinţelor vieţii, respectiv în agricultură, horticultură, peisagistică, silvicultură, zootehnie şi medicină veterinară. În cadrul studiilor de licenţă, pe lângă programele de studii corespunzătoare domeniilor prezentate, funcţionează şi specializările: inginerie economică în agricultură, inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, inginerie şi management în industria turismului, măsurători terestre şi cadastru, montanologie, exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară, biologie, tehnologia prelucrării produselor agricole, ingineria produselor alimentare, controlul şi expertiza produselor alimentare, ingineria şi protecţia mediului în agricultură, piscicultură şi acvacultură, biotehnologii agricole, biotehnologii pentru industria alimentară, biotehnologii în medicină veterinară, controlul şi securitatea produselor alimentare.

Universitatea are o experienţă consistentă în domeniu, asigurând şi formarea continuă, prin studii şi cursuri de perfecţionare şi de specializare, inclusiv postuniversitare, învăţământ la distanţă, cursuri de iniţiere, acordarea de competenţe, organizarea de conferinţe şi simpozioane, promovarea cercetării ştiinţifice ca o componentă esenţială a procesului de cunoaştere.

Deschiderea universităţii spre toate sectoarele societăţii, în vederea îmbinării tradiţiei şi necesităţilor noi şi tot mai exigente ale societăţii este ilustrată de o bogată activitate şi implicare în viaţa comunităţii, în activităţi de dezvoltare locală şi comunitară, promovarea relaţiilor cu agenţii economici, de numeroase acorduri, programe de dezvoltare şi parteneriate cu organizaţii economice, administrative sau culturale, de dezvoltarea acesteia ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul economic şi social, implicarea în inserţia pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi şi a persoanelor din medii socio-economice defavorabile sau dezavantajate, precum şi în consilierea de carieră.

Echipa implicată în proiect:

Responsabil proiect: - Prof. Dr. Radu SESTRAŞ
Experţi în cadrul proiectului:
Asistent Dr. Ec. Cristina POCOL
Lector Dr. Ec. Mărioara ILEA
Lector Dr. Ec. Mugurel JITEA
Lector Dr. Ec. Valentin MIHAI
Drd. Ec. Aurora MARIAN
Drd. Ec. Călin VAC
Dr. Ing. Doru SABĂU
Responsabil financiar: Ec. Annamaria INCZE

Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A.


Adresa poştală: Averof 34°, Nea Ionia, Atena – Greece, 142 32

Persoană de contact:

Sotiropoulou Evangelia


Descrierea activităţii partenerului:

Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. funcţionează în ultimii 9 ani în cadrul domeniului de învăţare pe tot parcursul vieţii, principalul obiect de activitate al acestuia constituindu-l formarea profesională continuă a forţei de muncă. Este Centru de Formare Profesională (KEK) recunoscut la nivel naţional şi certificat de către Centrul Naţional de Certificare a Structurilor de Formare (EKEPIS), care controlează şi evaluează resursele umane şi materiale ale Centrului de Formare Profesională (KEK). Dispune de 4 centre de formare ultramoderne, în cadrul celor 3 judeţe din Grecia, respectiv în localitatile: Thessaloniki, Mytilini şi Serres. În ultimii 4 ani a implementat peste 200 de proiecte de Formare şi Promovare în Ocupare privind domeniile de Turism, Economie – Management şi Informatică, la nivel transnaţional şi naţional, prin cofinanţare din Fondul Social European (FSE) şi din partea instituţiilor naţionale (de exemplu: Ministerul Muncii, Ministerul Economiei Naţionale, Autorităţi Regionale Administrative de stat, Primării). 

Referitor la informarea populaţiei privind teme de formare–ocupare, participă activ la Retelele de învăţare pe tot parcursul vieţii şi la activităţile Partenerilor Sociali, prin organizarea conferinţelor, sesiunilor sau a laboratoarelor tematice, pe tot teritoriul Greciei. În contextul formării şi promovării şomerilor formaţi pe Piaţa Muncii, colaboreaza cu Agenţia Naţionala de Ocupare a Forţei de Muncă şi dezvoltă o reţea cu sute de întreprinderi în vederea realizării stagiului practic şi creării noilor locuri de muncă. În calitate de membru al Organizaţiilor Europene: 1) European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC) de la Bruxelles, 2) Central European Initiative CEI şi 3) prin intermediul cadrelor permanente, experte în European Council for Small Business and Enterpreneurship, participă la activităţi privind învăţarea pe tot parcursul vieţii şi ocuparea.

Instituţia dispune de o experienţă vastă în domeniul activităţilor prevăzute în proiect. Respectiv: din 2005 până în prezent, a implementat 125 de programe educaţionale în toată Grecia, în cadrul cărora au participat 2.240 de beneficiari. Rata de participare a femeilor a fost de peste 50%. Privind teme aferente organizării întreprinderilor, inclusiv antreprenoriatul feminin, a implementat 26 de programe, în cadrul cărora au participat 510 beneficiari şi beneficiare. Aceste programe aparţin categoriei acţiunilor cofinanţate de FSE şi au fost întreprinse de către CFP în urma licitaţiilor internaţionale deschise. În cadrul tuturor programelor menţionate precedent, CFP-ul a fost responsabil de proiectarea ştiinţifică a programelor, elaborarea materialului suport pentru învăţare, managementul financiar al acestora. Toate programele menţionate anterior erau dedicate persoanelor şomere şi se însoţeau de activităţi de promovare pe piaţa muncii, fie prin activităţi de conectare cu întreprinderile, fie prin structuri de sprijin a spiritului antreprenorial. În acest scop, CFP-ul dispune de un Birou Special de Promovare pe Piaţa Muncii, în cadrul căruia se implică specialişti cu experienţă în domeniu. CFP-ul participă şi la reţeaua experţilor Organismului Elen al IMM-urilor, privind domeniul tematic al Antreprenoriatului Feminin. De asemenea, experienţa de studii a instituţiei este semnificativă, pentru că dispune de o secţie specială de studii & dezvoltare, care pentru fiecare obiect tematic şi regiune geografică de implementare a activităţilor de formare, elaborează studii relevante, care reprezintă datele fundamentale pentru proiectarea programului de formare şi a materialului suport aferent.

Echipa implicată în proiect:

Echipa de lucru care participă la Proiect sunt următorii angajaţi experimentaţi ai firmei:
Sotiropoulou Evangelia
Gatoudis Dimosthenis
Alexiou Vasiliki
Spyrou Dimitrios
Zarkali Eleni
Zymari Louiza
Peraki Maria
Mati Sofia
Koumaropoulou Parthenopi