Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
HOME PARTENERI CURSURI EVALUARE EVENIMENTE ACHIZIŢII REZULTATE CONTACT
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

PREZENTARE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

02 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013 (36 luni)

OBIECTIVE 

Obiectivul general al proiectului este:

Eliminarea excluziunii sociale şi profesionale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile prin asigurarea egalităţii de şanse, constituirea structurilor de sprijin, respectiv a centrelor de resurse pentru economia socială şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor contribui la o dezvoltare durabilă şi creşterea calităţii vieţii.

Proiectul vizează dezvoltarea unui mecanism de sprijin, stabil şi multiregional care acoperă 3 din cele 8 regiuni ale României, pentru furnizarea serviciilor integrate şi individualizate cu scop de sprijin, consolidare, orientare profesională şi antreprenorială a femeilor vulnerabile care intenţionează să creeze întreprinderi sociale şi/sau să lucreze în cadrul acestora.

 Alte obiective orizontale:

1. Dezvoltare durabilă.

Prin intermediul proiectului se urmăreşte consolidarea incluziunii sociale şi a coeziunii prin dezvoltarea sustenabilă, respectiv, prin valorificarea economiei sociale din partea grupurilor social vulnerabile.

2. Inovare

Inovarea în cadrul proiectului constă în înfiinţarea întreprinderilor sociale de către femeile social vulnerabile, care se vor forma şi specializa în domeniul antreprenoriatului social, precum şi în crearea mecanismului inter-regional de sprijin care va susţine operaţiunea în mod sistematic şi multilateral.

3. Abordarea inter-regională

Proiectul se va implementa în 3 regiuni ale ţării (Nord-est, Nord-vest, Vest) în care se vor înfiinţa 4 structuri de sprijin al antreprenoriatului social, precum şi 3 întreprinderi sociale, asigurându-se astfel un sprijin integrat şi individualizat.

4. Abordarea transnaţională

Proiectul se implementează prin colaborare transnaţională. Respectiv, Partenerul 4 în cadrul parteneriatului provine din alt stat al UE şi dispune de o vastă experienţă în domeniul formării, furnizării serviciilor de consiliere de sprijin pentru grupuri social vulnerabile excluse şi/sau supuse riscului de excluziune. De asemenea, în cadrul abordării transnaţionale se prevede schimbul de bune practici la nivel european.

Prin acest proiect:

-          se dezvoltă expertiza privind identificarea, recrutarea şi sprijinirea femeilor;
-          se consolidează conştientizarea comunităţii locale cu privire la eliminarea barierelor care conduc la excluziunea socială;
-          se valorifică forţa de muncă feminină, insuficient sau deloc valorificată în prezent la nivelul economiei;
-          se dezvoltă materiale suport pentru învăţare şi metodologii de formare a grupurilor vulnerabile;
-          se asigură un cadru stabil, integrat şi personalizat în vederea promovării economiei sociale şi a incluziunii sociale.

GRUPURILE ŢINTĂ

1. specialişti în domeniul economiei sociale - sociologi, asistenţi sociali, psihologi, antropologi sociali, consilieri în ocupare, jurişti, economişti, etc. Aceştia vor participa la programe de formare în scopul specializării acestora pe teme aferente incluziunii sociale, economiei sociale şi egalităţii de gen. Aceste persoane vor fi implicate, după specializare, în cadrul structurilor de sprijin şi a centrului de resurse care vor fi înfiinţate în cadrul proiectului.

2. femei aparţinând unor grupuri vulnerabile - şomere pe termen lung, reprezentante ale unor familii monoparentale, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de persoane, femei aflate anterior în detenţie, etc. Acestea vor beneficia de acţiuni integrate şi personalizate, precum asigurarea dobândirii abilităţilor de viaţă, formare profesionale, dezvoltarea competenţelor, aptitudinilor şi a cunoştinţelor, activităţi de consolidare a stimei de sine, sprijin pentru a înfiinţa întreprinderi sociale şi a valorifica noile oportunităţi existente în sectorul economiei sociale.

ACTIVITĂŢI

ACTIVITATEA 1: Înfiinţarea şi dezvoltarea a 4 structuri de tip "umbrelă" (un centru de resurse şi 3 centre de sprijin al antreprenoriatului social al femeilor), pentru crearea mecanismului de susţinere a antreprenoriatului social al femeilor care aparţin grupurilor vulnerabile, asigurarea suportului permanent pentru întreprinderile nou înfiinţate şi reţelizarea acestora.

Subactivitatea 1.0 Managementul proiectului - se va implementa pe toată perioada de implemenatare a proiectului 36 luni.

Subactivitatea 1.0.1 Identificarea, recrutarea şi evaluarea grupului ţintă.

Subactivitatea 1.1 Elaborarea programului de pregătire şi a materialului suport pentru specialiştii în domeniul incluziunii sociale.

Subactivitatea 1.1.0 Activitatea de pregătire/organizare a sesiunilor de formare.

Subactivitatea 1.2 Formarea a 60 de specialişti în domeniul economiei sociale.

Subactivitatea 1.3 Identificarea, închirierea şi dotarea spaţiilor pentru structurile de sprijin.

Subactivitatea 1.4 Funcţionarea structurii centrale şi a celor 3 structuri regionale.

Categoriile serviciilor furnizate de către structurile de sprijin pentru antreprenoriatul social:

A. Atragerea grupului ţinta,

B. Sprijinirea femeilor în vederea înfiinţării întreprinderii,

C. Sprijinirea întreprinderilor sociale existente (precum şi a altor întreprinderi în vederea implicării acestora în dezvoltarea economiei sociale)

D. Activităţi de informare şi conştientizare. Prin: Informare, Consiliere (psiho-socială, juridică, financiară), Conectarea cu angajatori/Conectarea cu întreprinderile sociale, Sprijin pas cu pas pe parcursul organizării întreprinderii sociale, Reţelizarea, Organizarea conferinţelor/expoziţiilor, Producerea materialului de promovare. E. Furnizarea datelor privind justificarea studiilor incluse in proiect.

ACTIVITATEA 2: Desfăşurarea cercetărilor şi realizarea studiilor şi a ghidurilor în vederea creării instrumentelor ştiinţifice şi metodologice pentru înfiinţarea şi funcţionarea structurilor economiei sociale.

Subactivitatea 2.1 Realizarea unui studiu privind ocupaţiile în curs de dezvoltare în domeniul economiei sociale, inclusiv potentialul de dezvoltare a acestora în agricultură, cu integrarea componentei egalităţii de gen pe piaţa muncii.

Subactivitatea 2.2 Desfăşurarea studiului de cercetare a tipurilor de instrumente financiare de credit şi a altor oportunităţi de finanţare a întreprinderilor sociale.

Subactivitatea 2.2.1 Schimb de bune practici.

Subactivitatea 2.3 Identificarea domeniilor de dezvoltare a antreprenoriatului social feminin, cu exemple din anumite regiuni de intervenţie.

Subactivitatea 2.4 Elaborarea unui Ghid pentru constituirea unei întreprinderi sociale în regiuni rurale având ca activitate principală produsele agricole şi de artizanat.

Subactivitatea 2.5 Dezvoltarea cadrului pentru profilul ocupaţional al femeilor care îşi desfăşoară activitatea profesională ca antreprenori sociali.

Subactivitatea 2.6 Realizarea de analize pentru elaborarea instrumentelor şi metodelor de sprijin al antreprenoriatului femeilor provenite din grupuri vulnerabile.

ACTIVITATEA 3 Furnizarea serviciilor suport pentru femei în vederea consolidării capacităţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru a le ajuta să înfiinţeze întreprinderi sociale şi să beneficieze de oportunităţile nou create, servicii precum identificare, recrutare şi implicare, orientare profesională, programe de formare.

Subactivitatea 3.1 Elaborarea programului de pregătire şi a materialului suport pentru învăţare.

Subactivitatea 3.2 Identificarea şi recrutarea grupului ţintă, furnizarea serviciilor de consiliere şi sprijin pentru 540 femei (180/regiune) şi selecţia a 270 femei (90/regiune) care vor participa la programele de formare. Obiectivul constă în formarea femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile, în teme precum: antreprenoriat social şi dezvoltarea structurilor economiei sociale, inclusiv în domeniul agricol, vizându-se sprijinirea femeilor beneficiare în vederea înfiinţării unui tip de întreprindere socială şi/sau ocupării în cadrul acesteia.

Subactivitatea 3.2.1 Activitatea de pregătire/organizare a sesiunilor de formare.

Subactivitatea 3.3 Formarea a 270 persoane-candidaţi antreprenori sociali şi/sau angajaţi în întreprinderea socială, pe teme de economie socială şi antreprenoriat. Obiectivul constă în participarea a 270 de femei din grupul ţintă, în cadrul programului de formare.

ACTIVITATEA 4 Înfiinţarea şi dezvoltarea a 3 întreprinderi sociale.

Subactivitatea 4.1 Constituirea întreprinderilor, elaborarea Planului de Afaceri, identificarea spaţiilor şi dotarea acestora, constituirea întreprinderii, demararea funcţionării.

Subactivitatea 4.2 Funcţionarea pilot a întreprinderilor sociale.

ACTIVITATEA 5 Promovarea şi creşterea nivelului de conştientizare privind structurile economiei sociale prin evenimente de informare şi activităţi de marketing, respectiv organizarea de expoziţii, precum şi schimb de bune practici în domeniul economiei sociale.

Subactivitatea 5.0 Proiectarea, implementarea, monitorizarea activităţilor de publicitate şi diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici în cadrul proiectului - Lansarea proiectului.

Subactivitatea 5.1 Organizarea a 3 conferinţe în cele 3 regiuni, în scopul promovării structurilor nou create, precum şi informării şi atragerii femeilor interesate.

Subactivitatea 5.2 Producerea şi diseminarea materialului tipărit şi audio-vizual informativ, cu privire la serviciile furnizate de către structurile de sprijin al antreprenoriatului social feminin.

Subactivitatea 5.3 Înfiinţarea, dezvoltarea şi actualizarea periodică a unei pagini de internet, inclusiv portal, pentru promovarea şi în special reţelizarea şi asigurarea funcţionării în parteneriat a întreprinderilor sociale nou create.

Subactivitatea 5.4 Organizarea a 3 expoziţii în cele 3 regiuni, în vederea promovării întreprinderilor sociale nou înfiinţate de către femei şi a produselor acestora.

Subactivitatea 5.5 Organizarea a 3 ateliere de lucru cu femeile antreprenoare şi elaborarea de materiale şi publicaţii în vederea schimbului de experienţă, confruntării problemelor şi dificultăţilor, sprijinului şi consolidării pe parcursul perioadei iniţiale de funcţionare a întreprinderilor şi reţelizarea noilor antreprenoare. Primul atelier de lucru se realizează după o lună de la demararea funcţionării întreprinderilor sociale, pentru a contribui la reţelizarea femeilor.

Subactivitatea 5.6 Organizarea unei conferinţe naţionale, cu scop de diseminare, promovare şi informare asupra structurilor economiei sociale nou înfiinţate.

REZULTATE AŞTEPTATE

- Înfiinţarea şi funcţionarea unui centru de resurse, a trei structuri de sprijin şi a trei întreprinderi sociale, în total 7 structuri.

- 60 de persoane (grup ţintă 1) vor participa la programe de pregătire şi specializaţi pe teme privind incluziunea socială a grupurilor vulnerabile cu accent pe egalitatea de gen prin programul cu durata de 200 de ore.

- 540 de femei din grupurile social vulnerabile (grup ţintă 2) vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare profesională în domeniul economiei sociale.

- 330 femei provenite din grupuri social vulnerabile (grup ţintă 2) vor participa la programe de formare pe teme de antreprenoriat social, durata totală fiind de 150 de ore. 231 de femei participante la programele de formare se vor certifica în domeniul economiei sociale.

- angajarea a 125 de persoane în cadrul celor 7 structuri, astfel: 30 de specialişti în domeniul economiei sociale (50% din specialiştii formaţi) şi 95 de femei care aparţin grupurilor vulnerabile (35% din persoanele formate) vor înfiinţa sau vor fi angajate în cadrul celor 3 întreprinderi sociale.

- se vor realiza 23 de evenimente în vederea promovării şi diseminării activităţilor proiectului: 3 conferinţe de informare la nivel regional, 3 expoziţii regionale pentru promovarea întreprinderilor sociale nou înfiinţate, 3 ateliere de lucru cu noile antreprenoare, o conferinţă naţională, realizarea unei pagini de internet în vederea promovării, reţelizării şi asigurării suportului necesar pentru întreprinderile sociale nou înfiinţate, publicarea a 6 tipuri de pliante de informare, crearea a 5 tipuri de afişe de promovare, editarea unui CD de prezentare.

- integrareea bunelor practici, instrumentelor, metodologiilor şi expertizei din alte state UE în studiile şi ghidurile ce se vor elabora, precum şi schimbul de bune practici.

 Indicatori:

- numărul structurilor economiei sociale înfiinţatr: 7;
- numărul participanţilor la programe de formare dedicate specialiştilor în domeniul incluziunii sociale: 60;
- număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere - economie socială: 540;
- număr de participanţi la instruire - economie socială: 330;
- număr de participanţi FSE - femei: 576;
- număr de evenimente de comunicare şi promovare - economie socială: 23;
- numărul locurilor de muncă create în structurile economiei sociale: 125.